Monday, May 31, 2010

3. Diskusi LPN KR: Kristian Dari Perspektif Etika & Nilai - Bersama Agama-agama Lain Di Malaysia Khususnya Islam

Oleh: Dr. Yaacob bin Haji Yusof Awang [ Dr. YaHYA]

A. PENDAHULUAN
 
Agama-agama di dunia dibahagikan kepada dua jenis dari sudut cara kewujudannya ialau agama samawi dan agama budaya. Agama samawi adalah agama yang diwahyukan melalui nabi-nabi atau rasul-rasul. 

Agama-agama itu adalah agama Islam, Kristian dan Yahudi. Ia mempunyai kitab-kitab samawi [kelangitan – turun dari langit / atas ] iaitu al-Quran, Injil dan Taurat. Walau bagaimana pun dipercayai bahawa kita-kitab itu telah mengalami perubahan kecuali al-Quran.
 
Dalam konteks ini, agama Kristian adalah dari ajaran Nabi Isa dan bersumberkan pada asalnya dari ajaran Kitab Injil dan ia dilihat berstatus sebagai agama samawi. Dengan itu banyak aspek ajaran-ajarannya yang mempunyai asas-asas yang sama dengan al-Quran atau Islam. 

Keimanan kepada kitab-kitab sebagai salah satu rukun iman dalam Islam ialah termasuk mempercayai kita Injil sebagai kitab wahyu dari Allah SWT. Mempercayai para rasul termasuklah mempercayai bahawa Isa AS juga adalah salah seorang dari 25 orang Rasul yang wajib dipercayai.
 
Dalam Islam, kepercayaan kepada Tuhan merujuk kepda konsep keesaan [tauhid] sementara dalam Kristian adalah dalam konsep trinity [Ketigaan]
 
Agama Kristian percaya bahawa ada Tuhan yang wujud dalam alam sejagat ini. Tuhan adalah Maha Esa dan Satu, serta mempunyai tiga imej iaitu “God Father”, “Holy Spirit”, dan “Holy Son”. Contohnya, bila kita berfikir tentang matahari, ia adalah satu bola api amat besar di angkasa. 

Ia mengeluarkan cahaya yang tidak dapat dilihat dari mata kasar, cahaya ini boleh mengeluarkan haba dan ditukar menjadi tenaga. Oleh itu, tenaga, haba, cahaya, dan matahari adalah datang dari satu objek yang sama iaitu matahari. Dalam andaian lain ialah seperti air yang mempunyai tiga unsur iaitu haidrojen dan dua oksijen. Ia adalah berentiti tiga tetapi berfenomena sebagai satu.
 
B. ELEMEN-ELEMEN ETIKA DAN NILAI DALAM AGAMA KRISTIAN
 
Dalam usaha melihat nilai-nilai yang bersamaan dengan Islam khususnya, tulisan ini percaya terdapat banyak elemen yang terkandung dalam kitab suci Bible yang memimpim manusia ke arah yang bersih, baik dan beretika serta mengelakkan atau menjauhkan diri daripada perkara yang tidak baik atau dosa [sin]. Kebersamaan ini bukan secara kebetulan. 

Ia adalah nilai-nilai dari Tuhan yang telah diturunkan dalam kitab-kitab langit sebelum kitab terakhir al-Quran. Nilai-nilai dalam al-Quran adalah kesinambungan dari nilai-nilai dalam kitab lama tetapi dihidangkan dengan cara yang lebih semasa [up to date] dan secara lebih komprehensif dalam kaitan Islam sebagai ad Din.
 
Elemen-elemen etika agama Kristian telah diterangkan dengan jelas dalam “Perjanjian Lama” dan “Perjanjian Baru”(Old Testament dan New Testament).
 
B.1 PERJANJIAN LAMA (OLD TESTAMENT)
 
Dalam “Old Testament” ada menyatakan bagaimana Tuhan mencipta alam ini dalam masa 6 hari dan bagaimana manusia pertama Adam dan Eve [Hawa] wujud di muka bumi ini,
 
“In the beginning, when the God created the universe, the earth was formless and desolate…….” Dan “Then the Lord took some soil from the ground and form a man…”.
(Genesis 1-2).
 
Kenyataan ini memberi prinsip kepada realiti manusia sebagai makhluk ciptaan secara lansung dari Tuhan. Dengan itu, manusia mempunyai tanggungjawab ketuhanan [devine obligation], tidak seperti dalam konsep Barat sekular yang melihat manusia sebagai makhluk evolusi yang bebas dari kuasa Tuhan.
 
Sesuatu yang dicipta tentulah mempunyai tujuan. Di sini bermakna manusia diciptakan mempunyai tujuan-tujuan ketuhanan dan dengan itu tertakluk dengan sistem-sistem ketuhanan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Ajaran dalam Kruistian juga nengaitkan kewujudan alam sebagai bahan untuk pelaksanaan tanggungjawab manusia kepada Tuhan. Dengan itu, pengurusan manusia terhadap alam adalah mesti mengikut tatacara ketuhanan [ajaran agama]. Ini bemakna ajaran-ajaran Kristian juga sepatutnya bersifat `God- Centric.[berpaksi kepada Tuhan]
 
Dalam kaitan secara lansung kepada aspek etika dan nilai, Old Testament menyampaikan undang-undang yang berupa “The Ten Commandments” [Perintah Sepuluh] yang diperkenalkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. 

Menurut “Ten Commandments” tersebut, manusia harus mengamalkan cara hidup yang baik iaitu:
 
1. Jangan sembah tuhan yang lain kecuali Aku.
[ Worship no god but Me.]
 
2. Jangan bagimu apa-apa patung yang menyerupai apa-apa di langit, bumi, di air atau bawah bumi ini.
[ Do not make yourselves images of anything in heaven or on earth or in water under the earth.]
 
3. Jangan guna nama Tuhan mu dengan tujuan untuk kejahatan.
[ Do not use my name for evil purposes.]
 
4. Tetaplah ingat dan perhatikan kedudukan hari sabath [sabtu] dan pastikan ia mulia.
[ Observe the Sabbath and keep it holy.]
 
5. Hormatlah ayahmu dan ibumu.
[ Respect your father and your mother.]
 
6. Jangan membunuh.
[ Do not commit murder.]
 
7. Jangan berzina.
[ Do not commit adultery.
 
8. Jangan mencuri.
[ Do not steal.]
 
9. Jangan buat tuduhan palsu.
[ Do not accuse anyone falsely.]
 
10. Jangan mengingini apa-apa yang dipunyai oleh orang lain.
[ Do not desire another man’s house; his wife, his slaves, his cattle, his donkeys or anything else that he owns.]
 
Dalam tradisi Islam, Ten Commandment ini dipercayai adalah diturunkan oleh Allah SWT di bukit Sinai [Tursinai] melalui panahan apa yang mengukir perintah-perintah yang kemudiannya di bawa turun oleh Nabi Musa AS kepada kaumnya di padang Tih Semenanjung Sinai. 

Malangnya kaum tersebut telah kufur dengan menyembah lembu kecuali sebilangan kecil mereka. Ajaran ini kemudiannya diteruskan dalam tradisi ajaran agama hingga ke zaman Nabi Isa AS.
 
Nampaknya Perintah Sepuluh di atas merujuk bukan sahaja kepada aspek ketuhanan seperti perintah pertama, kedua dan ketiga, tetapi juga menyentuh aspek-aspek asas sosial, ekonomi dan lain-lain . Tetapi ternyata ia tidak merangkumi aspek politik. 

Adalah sedia dimaklumi bahawa Nabi Isa AS sendiri tidak sempat menjadi pentadbir atau ahli politik di zamanNya. Tetapi, walau pun doktrin dan sistem politik tidak begitu jelas dan sistemaik dalam ajaran Kristian, nilai-nilai itu juga boleh dilaksanakan dalam konteks nilai dan etika seorang ahli politik.
 
Sebagai lanjutan dari Perintah Sepuluh tadi, dapat dilihat juga beberapa aspek lain yang dianjurkan oleh The Old Testiment [Perjanjian Lama]. Terdapat beberapa aspek penting dalam “Perjanjian Lama” yang menumpukan perhatian ke atas prinsip etika seseorang. 

Sebagai contoh, aspek kesucian dan prinsip etika dalam kehidupan telah diterangkan dalam buku “Proverbs”. Mengikut buku ini, mereka yang percaya dalam hatinya serta menepati prinsip moral dan etika yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mereka akan menerima ganjaran daripada Tuhan.

Sebaliknya, mereka yang menjauhkan diri daripada Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan moral dan etika akan menerima akibat buruk. 

Seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak beretika akan menerima balasan yang buruk mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh itu, Tuhan akan memberkati mereka dengan mempunyai kesucian dan beretika. Selain itu, Perjanjian Lama juga mementingkan aspek-aspek berikut:
 
1. “Justice and Fairness”
 
“Do not spread false rumours, and do not help a guilty man by giving false evidence. Do not follow the majority when they do wrong or when they give evidence that pervest justice. Do not show partiality to a poor man at his trial”. (Exodus 23: 1-3)
 
“Do not deny justice to a poor man when he appears in court. Do not make false accusations, and do not put an innocent person to death, for I will condemn anyone who does an evil thing”. (Exodus 23: 6-7)
 
Ini bermakna Perjanjian Lama menyeru penganut Kristian agar mengamalkan etika yang adil. Mengikut perjanjian ini, sifat keadilan amat penting supaya semua manusia mendapat keadilan yang sama dalam kehidupan walau pun dalam aspek yang berlainan.
 
2. Kejujuran
 
“Be honest and just when you are make decisions in legal cases; do not show favoritisms to the poor or fear the rich. Do not spread lies about anyone, and when someone is on trial for his life, speak out if your testimony can help him”. (Leviticus 19: 15-16)
 
Sifat kejujuran amat digalakkan untuk tujuan mengelakkan penipuan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang penganut Kristian dilarang melakukan perbuatan yang jahat dan tidak beretika seperti melakukan penipuan. Jika seseorang itu melakukan penipuan, maka dia akan mendapat balasan seperti yang dicatatkan dalam “Perjanjian Lama” ini.

3. Membuat Baik
 
“Wicked people do not really gain anything, but if you do what is right, you are certain to be rewarded”. (Proverbs 11: 18)
 
“You can be sure that evil men be punished, but righteousness men will escape”.
(Proverbs 11: 21)
 
Perjanjian Lama sentiasa menyeru dan menggalakkan penganut Kristian supaya sering membuat baik dalam segala perkara dalam kehidupan harian. Perbuatan yang baik seperti menderma dan menolong orang tua amat digalakkan oleh Tuhan.
 
Ajaran-ajaran di atas dengan jelas menunjukkan bahawa agama Kristian mempunyai ajaran-ajaran yang meliputi berbagai aspek dari sudut etika dan nilai. Ia juga boleh menjadi nilai hukum atau undang-undang jika agama tersebut melihat hal-hal berkenaan sebagai nilai legislatif dan judisari. 

Oleh kerana ajaran ini telah dipengaruhi oleh konsep sekular tamadun Barat yang berpaksi kepada teori-teori kejadian manusia yang etheistik, maka ia hanya menjadi nilai yang statik, atau terhad kepada sektor-sektor agama sahaja. Ia tidak mempengaruhi serktor-sektor ekonomi, sosial, politk, undang-undang dan sebagainya.
 
B.2 , PERJANJIAN BARU (NEW TESTAMENT)
 
Selain itu, Perjanjian Baru juga banyak menyentuh tentang aspek etika manusia. Ajaran Jesus di dalamnya adalah senang atau simple [mudah] iaitu Jesus sendiri datang memperkukuhkan pegangan dan undang-undang Father God iaitu :
 
“do not think that I have come to do away with the laws of oses and the teachings of prophets. I have not come to do away with them, but to make their teaching come true”. (Matthew 5: 17)

Bagi mereka yang percaya kepada Jesus, maka “Holy Spirit” akan tinggal dalam hati dan jiwa orang tersebut. “Holy Spirit” akan sentiasa mengingatkan seorang Kristian supaya bertindak baik dan mengelakkan daripada membuat kesalahan kerana;
 
“the spirit produces love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, humility and self-control”. (Galatians 5: 22-23).
 
Oleh itu, setiap penganut Kristian selalunya akan beretika dan tidak melakukan perbuatan jahat yang dilarang oleh Jesus. Ini disebabkan mereka takut perbuatan yang jahat akan mendapat balasan yang buruk selepas meninggal dunia.
 
Perintah Tuhan mengikut ajaran Kristian adalah jelas dan simple iaitu
 
“to love God and one another”: Love the Lord your God with all your heart and all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: Love your neighbour as yourself”. (Mark 12: 30-31).
 
Ini bermaksud seseorang harus mengasihi Tuhan dengan penuh hati dan jiwa iaitu mengikut segala ajaran untuk berbuat baik dan mengelakkan daripada membuat kejahatan.
 
Selain itu, seseorang itu harus mencintai jiran atau orang lain dan membuat apa yang baik dan beretika kepada mereka. Ini amat penting untuk memupuk semangat kejiranan dan kasih sayang di antara mereka. 

Seseorang haruslah beretika sebagaimana yang diserukan dalam Perjanjian Baru. Menurut Jesus, penganut Kristian mestilah sentiasa membuat perkara yang baik dan menjauhi diri daripada perkara yang buruk.
 
Dalam Sermon On the Mount, Jesus telah menyampaikan konsep etika seperti humility, charity and brotherly love. Jesus berkata:
 
  • Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. 
  • Blessed are those who mourn: for they will be comforted. 
  • Blessed are the meek: for the will inherit the earth
  •  Blessed are those who hanger and thirst for righteousness: for they will be filled. 
  • Blessed are the merciful: for the will be shown mercy. 
  • Blessed are the pure in heart: for they will see the Lord. 
  • Blessed are the peacemakers: for they will be called sons of God. 
  • Blessed are those who are persecuted because of righteousness for theirs is in the Kingdom of heaven.
--- (Matthew 5: 3-10)
 
Mengikut Jesus, apa yang penting bagi seseorang dalam dunia ini bukan untuk mendapatkan segala benda atau bahan materialistik atau kedudukan dan pangkat, kerana semua ini tidak akan kekal selama-lamanya dan boleh lupus begitu sahaja. Apa yang lebih penting dan mustahak adalah mendapat “kekayaan” yang boleh dikumpulkan dalam “heaven”. 

Dengan demikian, setiap penganut Kristian tidak seharusnya sentiasa mementingkan harta benda, kedudukan dan kemewahan hidup. Ini disebabkan benda-benda yang sedemikian tidak akan kekal seperti yang disebutkan oleh Jesus.
 
“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is there is there your heart will be so.”
 
`Kekayaan’ yang dirujuk di sini boleh dan hanya boleh diperolehi jika manusia melakukan kebaikan iaitu sesuatu yang beretika dan disukai oleh Tuhan. Tuhan sering menasihatkan penganutNya supaya sentiasa beretika dan melakukan perkara yang baik. Perbuatan yang baik akan dibalas baik manakala perbuatan yang jahat akan dibalas buruk mengikut Tuhan.
 
Terdapat juga ajaran-ajaran lain yang berhubung dengan etika manusia. Sebagai contoh: “Be always humble, gentle and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together”. (Mark Ephesians 4: 2-3) “You must love others as much as yourself” (Mark 12: 31)
 
Dengan kata lain, kita mesti membantu mereka yang dalam kesusahan. Bagi mereka yang mengalami kesusahan, mereka amat menghargai pertolongan yang diberi oleh orang lain.
 
Perjanjian Baru juga menghalang kegiatan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Kegiatan-kegiatan yang jahat dan tidak beretika termasuklah meminum arak, berjudi, berhasad dengki, cepat marah dan sebagainya. Menurut Perjanjian ini, seseorang penganut Kristian dilarang melakukan kegiatan yang tidak beretika ini.
 
“What human nature does is quite plain. It shows itself in immoral, filthy, and indecent actions, in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they get fight; they become jealous, angry and ambitious. They separate into parties and groups; they are envous, get drunk, have orgies, and do other things like these. I warn you now as I have before; those who do such things will not possess the kingdom of God”. (Galatians 5: 19-21)
 
Oleh yang demikian mereka yang berbuat tidak baik tidak akan dapat diselamatkan dan terpaksa dihukum pada dunia akhirat nanti.
 
Selain itu, agama Kristian mengajar manusia supaya tidak cintakan kepada kebendaan dan melarang manusia menjadi tamak kerana ini merupakan salah satu punca yang mendorong manusia menjadi tidak beretika dan tidak bermoral. Ini bermakna para penganut Kristian tidak boleh bersikap tamak. 

Sebaliknya, mereka seharusnya sentiasa mengamalkan sifat kesederhanaan dalam membuat perbelanjaan. Mereka tidak boleh bersikap tamak terhadap harta benda dan sebarang kemewahan orang lain. 

Agama Kristian melarang penganutnya bersifat tamak kerana takut mereka akan mengejar kekayaan tanpa menghiraukan kepada kebajikan orang lain. Maka ini, akan membawa masalah kepada orang lain.
 
“So be careful how you act, these are difficult days. Don’t be fools, be wise, make the most of every opportunity you have for doing good. Don’t act thoughtlessly, but try to find out and do whatever the Lord wants you to”. (Ephesians 5: 15)
 
Salah satu sebab mengapa manusia bertindak tidak mengikut moral atau bersifat immoral adalah kerana terdapat pelbagai “temptation” dalam dunia seperti “temptation” kewangan, kebendaan, seks, nama dan kuasa. Manusia yang tidak dapat mengatasi tarikan atau dorongan Satan [Syaitan] akan melakukan sesuatu yang tidak beretika atau tidak bermoral. Oleh itu, Jesus mengatakan bahawa:
 
“Keep watch and pray that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak”. (Matthew 26: 41).
 
Adalah jelas bahawa manusia sendiri tidak boleh mengatasi segala temptation ini tanpa bantuan dan pimpinan daripada Tuhan.
 
Tuhan sebenarnya telah memberikan manusia akal untuk berfikir. Oleh itu manusia boleh menilai, mempertimbangkan dan seterusnya membuat keputusan. Mengikut ajaran Kristian;
 
“Justice will be measuring – line for foundation and honesty will be its plumb-line. (Isaiah 28: 17).
 
Oleh itu, sebelum melakukan sesuatu tindakan, adalah perlu untuk mempertimbangkan keadaan moral iaitu yang samada perbuatan tersebut akan membawa kesan yang baik atau sebaliknya kepada manusia sejagat. 

Manusia mesti melakukan perbuatan yang baik untuk diri sendiri dan orang lain dan mengelakkan perbuatan yang membawa keburukan kepada masyarakat. 

Selain itu Tuhan memerintahkan bahawa: You cannot serve both God and money: (Luke 16: 13).
 
Di sini Tuhan menginginkan manusia membuat penilaian dan seterusnya membuat keputusan samada mengikut ajaranNya atau pun mengikut kehendak dunia ini. Bagi mereka yang mengikut Tuhan akan memperolehi kehidupan yang baru dan mereka yang mengikut keperluan dunia terpaksa menerima hakikat yang sebaliknya.
 
C. ANALISIS – DARI PERSPEKTIF APLIKASI
 
Kalau konsep 1Malaysia hendak dipadankan di sini, bermakna Malaysia sepatutnya mempunyai satu set sistem nilai yang boleh dikongsi bersama. Ia tidak melibatkan ideologi atau akidah. Secara demokratik dan adil, ia boleh dilaksanakan dengan maksud semua mestilah mengadili diri dengan nilai-nilai atau etika keagaman. 

Secara demokrtatik pula, mereka bebas memilih terma rujukan mereka mengikut agama masing-masing. Tetapi ternyata konsep dan doktrin ini hanya boleh didokong oleh mereka yang berkonsep Islam, demokratik dan berkeadilan sahaja. Pihak-pihak yang meletakkan unsur-unsur `racist’ atau rujukan kepada kaum tidak berupaya mendokong konsep ini.
 
Dengan konsep triniti yang meletakkan Isa dan Marian dalam satu kesatuan walau pun berintiti berbeza, sepatutnya orang-orang Kristian lebih merasai ketuhanan atau kekuasaan Tuhan dalam diri mereka. [ Nota; Konsep yang hampir sama walau pun tidak serupa ada dalam kepercayaan atau doktrin `wihdatul wujud’ dalam sesetengah falsafah ketuhanan Islam – walau pun ini ditolak oleh sesetengah pihak kerana kebahayaan syirik]. 

Maksud di sini ialah, jika orang-orang Kristian merasakan Nabi Isa sebagai `Son of God’ atau Nabi Isa sendiri sebagai God [Tuhan], maka diri mereka sepatutnya mencontohi Nabi Isa dalam ciri-ciri diri dan kehidupan mereka.
 
Tetapi malangnya doktrin itu tinggal menjadi doktrin agama yang terpisah dari mengakari ke dalam doktrin-doktrin politik dan lain-lain. Institusi gereja pula dilihat secara `antagonistik’ [bermusuhan ] dan tidak relevan oleh institusi politik, kecuali untuk acara-acara keagamaan sahaja untuk setakat mencari restu atau blessing. 

Dengan itu, orang-orang Kristian seharusnya mengambil nilai dan etika kitab-kitab Injil mereka untuk dihidupkan ke dalam kehidupan seharian secara legislatif malah judisari. Pihak eksekutif pula boleh menjadikan nilai-nilai itu sebagai parameter untuk profesionalism mereka.
 
Peranan institusi gereja di sini amat penting untuk menjadi ejen komplementeri. Oleh keran Islam mempunyai doktrin dan sistem dalam aspek politik, maka Islam menduduki tahap lebih berwibawa. Islam menawarkan penaungan kepada hak beragama dan lain-lain orang-orang bukan Islam termasuk Kristian.

Fungsi komplementari gereja kepada Kerajaan Islam ini bermaksud gereja membantu kerajaan Islam untuk mempastikan orang-orang bukan Islam [i.e Kristian] merujuk dan mematuhi nilai-nilai Kritian yang dibincangkan tadi. Persamaan-persamaan yang banyak tadi boleh menjadikan Malaysia benar-benar satu negara yang bersatu [1 Malaysia?]. Syarat pokok dalam hal ini ialah agama Kristian hendaklah berpersepsi tidak antagonistik terhadap Islam, walau pun berbeza ideologi agama.
 
Ia tidak bermaksud menjadikan Malaysia `negara theologikal’,. Tetapi urusan-urusan pentadbirannya bersifat ketuhanan / keagamaan [Theologistik]. Fungsi pentadbiran masih dilaksana oleh ahli politik dan pentadbir, tetapi para ulamak memimpin dan memandu setiap rancangan dan keputusan. Para padri pula mempastikan unsur-unsur Kristian mejadi rujukan para penganut Kristian dalam mendokong polisi dan rancangan kerajaan. 

Hak-hak sosial dan keagamaan mestilah dilihat secara adil dalam bentuk portion atau kadar penduduk. Contohnya; makanan yang `halal’ untuk orang bukan Islam, walau pun haram di sisi Islam, tidak boleh diharamkan oleh kerajaan Islam untuk mereka. Tetapi kadar penghasilan dan cara jualan mestilah mengikut kemaslahatan pengguna dan seluruh masyarakat.
 
Dengan ini juga bermakan bahawa para pemimpin Islam yang mendakwa `Islam Memimpin Perubahan - Ucapan Dasar Muktamar PAS 2009] perlu memahami agama-agama lain seperti Kristian, paling kurang ajaran-ajaran asas etika dan nilainya. Ini memerlukan ilmu `perbandingan agama’ dalam bentuk dialog dan Comparison of Religions – bukan Comparative religions!].

Islam sebagai Agama Persekutuan’ seharusnya memberi makna jawatan Perdana Menteri juga adalah seorang Muslim walau pun apa bangsanya. Ini seperti agama bagi Mentei Besar bagi negeri-negeri yang bersultan. 

Dengan itu keharmonian akan wujud dengan agama lain berperanan dalam batasan penganutnya dari segi agama atau akidahnya, tetapi juga berperanan kepada negara dalam konteks nilai dan etika sebagai warga negara.
 
Hakim-hakim makhkamah, hatta yang Muslim, semasa menjatuhkan hukuman kepada orang-orang bukan Islam juga seharusnya merujuk kepada nilai agama pesalah di samping memutuskan mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada. Dengan itu, hakim bukan sahaja sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pendidik agama. Di samping itu seorang hakim bukan Islam adalah juga sepatutnya seorang yang `religious’ dalam agama mereka. Keadilan akan tertegak dan hakim sedemikian juga menjadi unsur komplementeri kepada Negara Islam.
 
D. KESIMPULAN
 
Adalah ternyata bahawa kewujudan agma-agama lain dalam konteks sebuah negara Islam bukan liabiliti. Ia adalah satu eset kepada negara tersebut jika ia diolah secara Islam. Malaysia sebagai negara contoh kepada Negara Madinah dari segi komposisi penduduk Muslim dan bukan Islam, sepatutnya tidak mempunyai alasan atau dolak dalih. 

Orang-orang bukan Islam boleh meletakkan harapan ini kepada Pakatan Rakyat yang mendokong ideologi atau doktrin politik yang bersifat Islamik, demokratik dan berkeadilan seperti yang diwakili oleh PAS, DAP dan Keadilan. Parti-parti yang berasas kepada bangsa tidak layak membincangkan agenda ini.
 
Hakikat parti-parti yang berasaskan kepentingan kaum sendiri ialah mereka akan tidak mengendahkan agama orang lain sebagai tanggungjawab kepolitikan atau kenegaraan. Ia adalah urusan peribadi para penganut. Agama Islam dijaga oleh para sultan dan raja-raja . Sementaragama-agama lain tidak sedemikian. 

Dengan itu agama-agama berada dalam keadaan berskeptikal antara satu sama lain. Malah dalam keadaan tertentu kedudukan agama Islam diikat [tidak bebas] oleh berbagai akta. 

Sedangkan agama lain bebas dilaksanakan tanpa kuasa ikatan dari para sultan dan raja-raja. Dengan itu agama tidak menyumbang kepada kekukuhan Negara Malaysia. Kalau pun berlaku ia adalah sekadar kebetulan kerana agama menjadi amalan baik sebahagian pengikutnya yang komited.
 
Dalam konteks ini, agama Kristian boleh berperanan membangunkan Negara dengan membuat komplementari kepada Islam dari sudut nilai dan etika untuk penganut-penganutnya. 

Kedudukan Islam sebagai `Agama Persekutuan dan agama-agama lain bebas diamalkan’ [seperi dalam Perlembagaan Malaysia ] amat jelas memberi maksud kedudukan agama Kristian sebagai agama yang berupaya bertindak menjadi komplementari kepada kekukuhan Negara, walau pun ia agama resmi bagi individu penganutnya. 

Inilah peluang untuk Kristian menunjukkan bahawa ia tidak bermusuh dengan Islam walau pun berlainan ideologi ketuhanan. Para pendokong Dewan Himpunan Penyokong PAS terutama yang beragama Kristian semestinya memahami hakikat ini. Ahli-ahli PAS Muslim pula semestinya juga menghayati doktrin ini seadilnya kerana sifat keadilan Islam itu merentasi bangsa dan agama. 

Wallahu a’lam.

Artikel ini dididikasikan untuk seluruh penyokong PR khususnya yang beragama Kristian Juga untuk wacana seluruh rakyat Malaysia

Sunday, May 30, 2010

2. DHPP - Dalam Konteks Politik Semasa Di Malaysia (bhg 2)

 
C. DHPP Sebagai Alternatif Baru


Keahlian dalam dewan yang dinyatakan sudah melepasi jumlah 20,000 adalah sesuatu yang memernjatkan berbanding dengan beberapa ketika terdekat sebelum ini. Ini bermakan Biro perhubungan Kaum PAS begitu berjaya memcahkan tahyul binaan UMNO yang dibina menghadang PAS dari kaum India ini. Sikap terbuka dan professional kaum India ini adala carta baru dalam sejarah politik Malaysia.


PAS telah memberi jaminan keadilan dan kebaikan kepada Bukan Islam dengan merujuk kepda perintah Allah SWT dalam surah al-Mumtahanah ayat 8 bermaksud:

Allah tidak melarang kamu mengenai orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluar [menjalau] kamu dari kampong halaman kamu, dari berbuat kebaikan dan berlaku adil kepd mereka, sesungguhnya allah sukankan mereka yang adil

Hal ini telah dirakamkan dan didokumenkan dalam ucapan dasar Presiden PAS dalam muktamar ke 55 PAS di Shah Alam pada 5-7 Jun 2009 yang lepas Ini juga merujuk kepda kenyaaan sejarah dunia bahawa Islam pernah mempunyai prestsi sedemikian. [rujuk butiran 64 Ucapan Dasar.]. Jika PAS tidak menunaikan hal ini, bermakna mereka [ahli-ahli PS] adalah bermunafik dengan Allah SWT. Maka tentunya laknat Allah ke atas mereka.

Rata-rata mereka yang ditemui dari kalanagan DHPP ini adalah berpendapat keulamakan dan kewarakan para ulamak PAS membuatkan mereka selesa berlindung di bawah PAS. Mereka mempunyai identiti yang unik iaitu `Kelab Penyokong’ dalam PAS, dengan tidak terus berstatus keahlian, tidak seperti mana mereka menyertai PKR atau DAP . Identiti unik ini menunjukkan mereka adalah unik atau istimewa dalam PAS. Apatah lagi bila mereka di jadikan sayap kepada PAS dari sudut carta organisasi, maka identiti tersendiri mereka semakin terserlah. Aspek-aspek `demokratik’ dan `keadilan’ untuk mereka dijaga dan dipantau oleh DAP dan PKR sebagai rakan dalam Pakatan Rakyat.

Status penyokong pula menguntungkan mereka kerana mereka tidak mempunyai obligasi ideologi dan tanggungjawab keagamaan Islam. Sebaliknya mereka menikmati keistimewaan-keistimewaan `zimmah’ [pertanggungjawaban] dari kerajaan Islam. Perlindungan agama, nyawa, akal, harta, dan maruah adalah jaminan oleh Islam. Dengan itu mereka akan dapat menumpukan pemulihan kedudukan kerakyatan, sosial dan ekonomi mereka secara terfokus. Pengkhianatan dari orang-orang Islam atau Melayu dijamin tidak akan berlaku oleh Islam itu sendiri , bukan oleh orang Melayu semata-mata.

Dalam Konvension Nasional Kelab Penyokong PAS 2009 di Kelang pada 30 Mei 2009 yang lepas, yang bertema `Stay United, Brave the Challenges’ [Berdiri Teguh Menempuh Cabaran], satu resolusi telah dikeluarkan. Resolusi itu telah menetapkan beberapa perkara berikut:

[1 ] Memperkukuhkan struktur DHPP diperingkat negeri dan kawasan-kawasan.

[2] Menyediakan database lengkap keahlian DHPP di semua peringkat .

[3] Menyelaraskan aktiviti DHPP dengan LPN negeri dan kawasan-kawasan.

[4] Menegaskan keperluan kepimpinan PAS melibatkan aktiviti DHPP sebagai sebahagian aktiviti parti.

[5] Menyediakan tapak yang kukuh untuk tranformasi DHPP menjadi sayap penting parti yang diiktiraf dalam perlembagaan parti.

Jika resolusi itu menjadi realiti dalam progress pembangunan DHPP ini, maka semakin lengkaplah sifat Islam yang berupa `rahmatan lil`Alaminn’ [ rahmat kepada sekelian alam]. Melalui dimensi ini, ahli-ahli PAS akan dapat membuktikan dan melaksanakan sifat universal Islam. Orang-orang bukan Islam juga akan merasai nikmat Islam. Begitulah tradisi yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW untuk Muslim mempraktikkannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya di Madinah. Jika Malaysia di perintah oleh UMNO, realiti ini tidak berlaku kerana orang-orang bukan Muslim tidak akan menepati maksud Ahli Zimmah kerana ketidakislaman dasar dan sifat Negara Malaysia itu sendiri di bawah BN/UMNO. Hakikat yang ada ialah UMNO menjadi `zimmah’ kepada Nasionalism.

D. Tugas dan Masa Depan

Tanggungjawab PAS ditahap ini ialah seperti kata-kata / ucapan presiden PAS dalam ucapan dasar Muktamar ke 55 parti itu dalam butiran 62 berbunyi:

…maka program orientasi khusus dan umum kepada ahli kelab [kelab Penyokong] mestilah dilaksanakan untuk memberi kefahaman yang jelas mengenai perjuangan PAS.

Perkara di atas dikaitkan sebagai prasyarat sebelum mereka [ahli KPP] diletakkan sebagai sayap PAS [lihat butiran 63. juga 62 ucapan Dasar]

Artikel ini berpendapat beberapa tindakan berikut perlu diambil di peringkat awal sebagai mengisi maksud petikan ucapan Presiden PAS di atas:

[1] AJK-AJK Lajnah Perpaduan Nasional PAS di semua peringkat hendaklah memahirkan diri dengan beberapa prinsip dan falsafah tinggi Hinduism dan Konfusiunism, malah doktrin-doktrin prinsip Kristian untuk mengelak sikap prejudis dan antagonisik tanpa rasional ahli PAS.

[2] Membina sikap bersetia kepada agama untuk semua masyarakat yang bukan beragama Islam, di samping sikap terbuka kepada `dialog Tamadun’ [bukan dialog akidah] bagi sama-sama mendokong cita-cita Negara yang berteologi dengan dipimpin oleh politik berteras Islam kerana kewujudan doktrin politik dalam Islam.

[3] Memanfaatkan matapelajaran `Tamadun Islam ‘ dan `Tamadun Asia’ di kolej-kolej dan universiti-universitu sekarang dalam memahami konteks dan aplikasinya kepada masa depan Malaysia. PAS mestilah menjuarai kefahaman itu secara gunaan . Misalnya memberi kredit yang tinggi bagi bakal-bakal penjawat di bawah kuasa kerajan PR bagi mereka yang mempunayi kelulusan yang baik dalam matapelajaran tersebut.

[4] Menjadikan PAS Kota Raja sebagai model dan projek perintis pemerkasaan KPP dalam usaha menjadikan rujukan untuk kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia. Peruntukan khusus oleh PAS Pusat diperlukan untuk kos projek.

E. Kesimpulan / Penutup

Ahli-ahli PAS mestilah melihat agenda ini dengan secara berjiwa besar atau berskala makro. Ia bukan sahaja sebagai sebagai agenda politik, tetapi sebagai makenisma dakwah. Ia tidak bermaksud proses indoktrinasi dan tukar agama, tetapi lebih bermaksud melaksanakan Islam yang bersifat universal dan sejagat. Sifat Islam yang dinamik dibuktikan dengan menjadikan orang-orang bukan Islam juga menerima rahmat yang dibawa oleh Islam melalui jihadiah [usaha-usaha ] PAS.
Komponen-komponen dalam PR mestilah melihat ini sebagi hak dan kebebasan rakyat Malaysia.

Dari segi politik, ia adalah poses pemerkasaan Pakatan Rakyat itu sendiri secara demokratik. Kemuncak dalam pencapaian politik dari tindakan ini ialah sebuah tamadun baru bermodelkan tamadun Islam lampau yang berkomposisi warga dengan berbagai agama dan bangsa. Ia sebagai bakal ganti [in waiting] kepada tamadun Eropah yang sedang nazak sekarang. Malaysia boleh menjadi pemudahcara kepada agenda ini.

Dalam kesimpulan Ucapan Dasar PAS pada Muktmar ke 55 PAS, Presiden ada menyebut: [Arahan ini [supaya semua ahli menjadi `Bunyan Marsus – bangunan kukuh] juga termasuk memperkukuhkan Kelab Penyokong PAS sehingga kebersamaan mereka dalam perjuangan PAS dapat terus diperkasakan. [ Rujuk Buku Ucapan Dasar m. s 34 – Kesimpulan - butiran [1]] :

Dengan itu `perpaduan’ PAS dengan orang-orang bukan Islam kini mempunyai wadah baru. Ia bukan setakat melalui keahlian mereka dalam DAP dan PKR yang membentuk Pakatan Rakyat, malah menjadi organ PAS sendiri. Kerjasama dengan UMNO tidak perlu di atas platform parti. Ia boleh dilakukan melalui mekanisma kerajaan dengan kerajaan atau agensi Kerajaan Pusat dengan agensi yang dikuasai oleh Kerajaan Negeri di bawah PR.

Kerajaan Pusat seharusnya menulis di papan-papan tanda projek dengn prasa `Satu Lagi Projek Kerajaan Pusat’, bukannya dengan berbunyi `Satu Lagi Projek Kerajaan Barisan Nasional’. Jika sedemikian, maka barulah wujud perpaduan. Seharusnya tindakan Kerajaan Kelantan menulis `Satu Projek Kerajaan Kelantan’ [bukan Projek Kerajaan PAS atau PR] seharusnya ditiru oleh Kerajaan Pusat. Jika kelab Penyokong PAS dapat memahami isu ini, sudah tentu mereka akan memperkasakan lagi Kelab ini. Ini adalah kerana mereka juga adalah sebagai pembayar cukai untuk hasil negara atau Kerajaan Malaysia.. Adalah mereka membayar cukai, tanah dan kereta kepada UMNO / BN?.

Wallahu a`lam : 


Dr. Yaacob Yusoff Awang (Dr. Yahya)
Moderator Diskusi 
Lajnah Perpaduan Nasional & DHPP
PAS Kawasan Kota Raja

Saturday, May 29, 2010

1. DHPP – Dalam Konteks Politik Semasa Di Malaysia (bhg.1)

Assalamualaikum wbth

Artikal susunan Dr. Yaacob bin Yusoff Awang (Dr. YAHYA) akan mula disiarkan didalam blog ini untuk dikongsi oleh pimpinan dan ahli PAS supaya setiap dari kita boleh memainkan peranan yang lebih berkesan bersama sayap baru parti PAS ini.

Sudah hampir 2 tahun Ybhg Dr. Yaacob Yusoff selaku Moderator menyampaikan Diskusi Pelbagai tajuk yang berkaitan non-muslim dalam negara Islam di Pejabat Parlimen Kota Raja bersama AJK LPN & DHPP Kota Raja.

Sebagai permulaan kami akan siarkan Diskusi LPN Bulanan PAS Kawasan Kota Raja yang bertajuk : DHPP - Dalam Konteks Politik Semasa Di Malaysia.

A. Pendahuluan
 
Perlembagaan PAS [Pindaan 2001], dalam FASAL 6 – [Usaha-usaha], ada menyebutkan di bawah perkara [3] berbunyi:
 
Memupuk dan memperkuatkan ukhuwwah Islamiyah dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan.
 
Di bawah perkara [5] pula berbunyi:
 
Mengajak dan menggalakkan badan-badan, pertubuhan dan orang-orang persaorangan bagi mengenali dan memahami serta memperjuangkan konsep dan pandangan hidup Islam.
 
Dua prasa tersebut merakamkan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya bukan sahaja berlaku untuk orang-orang Islam, tetapi juga bukan Islam. Perkataan sihat dan berkebajikan sudah tentulah di bawah naungan Islam kerana dasar parti itu adalah dasar Islam yang bersifat ad-Din.
 
Politik Rasulullah SAW dan negara berkebajikan dan diampuni Allah [Baldatun Tayyibatun wa Rabunn Ghafaur – Al_quran : 34 [Saba']: 15] ] adalah bermodelkan Negara Madinah. 

Di dalam negara tersebut wujud orang-orang bukan Islam bertaraf zimmi [ahlu zimmah / warga yang dipertanggungjawabkan] sebagai rakyat negara Madinah. Kewujudan orang-orang bukan Islam di Malaysia juga menjadi cabaran untuk pendokong Islam [khususnya PAS dari segi politik] untuk memaknakan Islam setepatnya sebagai sebuah sistem hidup yang juga untuk dirasai nikmatnya oleh orang bukan Islam.
 
Artikel ini percaya bahawa kewujudan orang-orang bukan Islam di Malaysia adalah satu nikmat untuk orang-orang Islam terutama pejuang Islam bagi membuktikan keadilan Islam. Di samping sifat mereka sebagaimana rakyat yang sah, sementelah pula mereka yang bukan Islam itu mesti mempunyai Tuhan sebagaimana kedudukan Rukun Negara yang pertama [ Kepercayaan Kepada Tuhan]. 

Perkataan `seluruh rakyat' dalam perlembagaan PAS itu merentasi sesiapa sahaja asalkan mereka rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. PAS mendapat `advantage' dari dasarnya yang tanpa mengira bangsa. Malah PAS memikul tanggungjawab kepada Bukan Islam sebagai tanggungjawab agama. 

Disinilah perbezaan PAS dan UMNO yang mana UMNO membatasi tanggungjawab hanya kepada bangsa sendiri. Tanggungjawab kepada bangsa lain adalah hanya dalam kesatuan politik, itu pun melalui BN bukan UMNO.
 
Tanggungjawab tanpa batas bangsa dan agama ini tidak berlaku dengan UMNO, MIC dan MCA kerasa dasar atau rujukan bangsa dalam keahlian parti mereka. Dengan itu UMNO misalnya tidak boleh menjadi pelindung kepada India dan Cina kecuali melalui pakatan BNnya. Ini bermaksud bahawa secara politik UMNO tidak bersahabat dengan India dan Cina kecuali dalam kepartian BN. Sudah tentu ia bukan persaudaraan sejagat. Ia hanya sekadar persatuan kepentingn politik. Kemungkinan pula hanya untuk kepentingan kebendaan sahaja jika politik itu pula berorientasi kebendaan.
 
B. Isu-isu Bukan Islam Di Malaysia.
 
B.1. Latar belakang
 
Secara latar belakang, orang-orang India dan Cina khususnya adalah pendatang dari dua benua besar India dan Cina. Sejarah menjelaskan bahawa pada asalnya kedatangan mereka didorong dan dipimpin oleh agama dan tujuan-tujuan keagamaan. Orang Melayu sendiri adalah pendatang yang dinamakan Melayu Deutro dari utara. Malah sebelum mereka terdapat Melayu Proto, Negrito dan Senoi [Orang asli] yang lebih awal datang ke Tanah Melayu. Ia memberi makna bahawa semua penduduk di Tanah Melayu adalah pendatang pada asalnya.
 
Tetapi kemudiannya, Melayu [melayu Deutro] mendominasi dan menjadi `tuan' iaitu yang dikenali dengan konsep `Ketuanan Melayu'. Hal ini berfaktor kepada kedudukan strategik mereka yang mendiami di persisiran pantai yang kemudiannya terdedah kepada pengaruh-pengaruh Hindu dan Buddha serta terakhirnya Islam. 

Keislaman mereka menjadikan mereka bertamadun dan mendahului kewibawaaan ke atas Negrito [semang] dan Senoi juga Melayu Proto yang terus beranimism dan akhirnya melayakkan mereka mempunyai status `Ketuanan Malayu' yang lebih merujuk kepada kedudukan para sultan di negeri-negeri tertentu.
 
Sejarah membuktikan bahawa institusi kesultanan yang berkembang menjadi kuasa politik orang-orang Melayu adalah oleh ajaran-ajaran Islam yang universal. Islamlah yang menjadikan Melaka berkembang menjadi pusat perdagangan sehinggakan masyarakat India dan Cina mendapat potensi baru diluar dari benua asal mereka. 

Orang-orang Cina dan India mengiktiraf institusi kesultanan tersebut. Ini bermakna bahawa Islamlah yang menjadikan orang-orang Cina dan India mendapat `penerimaan' dari orang-orang Melayu yang akhirnya membentuk masyarakat majmuk unik yang harmonis di Malaysia.
 
Rata-rata masyarakat bukan Islam khususnya yang datang sejak zaman berzaman hingga kini ke Malaysia dapat bersaing dengan harmonis. Kaum Cina pula mempunyai rekod sejarah yang berbeza antara dua kelompok. Sejarah menunjukkan pada awalnya mereka datang sebagai pedagang dan berdiplomatik. Golongan pertama mereka juga adalah beragama Islam [merujuk kepada Cheng Ho dan Putri Hang Li Po]. 

Tetapi kemudiannya, golongan kedua yang dibawa oleh British dengan tujuan kebendaan hidup, menjadi buruh dan pelombong menyebabkan mereka tidak diberi perhatian oleh Inggeris samaada mereka mengamal agama mereka [Konfusianism atau Islam] dengan baik atau tidak. Masyarakat India pula lebih melihat agama [Hinduism] sebagai senonim dengan bangsa India, di mana bangsa lain mempunyai kejanggalan untuk beragama Hindu.
 
Dengan itu orang-orang India dan Cina kini di Malaysia menjadikan agama sebagai urusan peribadi sahaja dan mungkin bersifat `escapism'. Agama adalah agenda peribadi bukan doktrin hidup seperti politik dan pentadbiran. Nilai-nilai dan ajaran agama menjadi hal personal, bukan agenda negara., malah ada yang lebih suka bersikap ethies [tanpa Tuhan] sebagai doktrin hidup. Perspektif ini perlu diperbetulkan atau dijana supaya agama juga mempunyai kayu ukur kepada politik penganutnya.
 
B.2 Isu semasa.
 
Apa yang dimaksudkan oleh artikel ini di bahagian ini adalah beberapa fenomena negatif yang sedang berlaku di Malaysia. Tetapi ia dipercayai mempunyai wadah penyelesaian jika diurus secara `geniune’ melalui kaitan dengan kuasa politik yang `genuine’ juga. Kita tidak boleh bermunafik atau bersikap `shortsighted’ dengan mengatakan tidak ada jalan lain kecuali dengan dasar dan sifat politik yang sedia ada. 

Alternatif memberi makna kreativiti. Kreativiti memberi makna perubahan. Masyarakat Malaysia mesti berubah dari landskap politik perkauman yang meminggirkan agama sekarang kepada politik perpaduan yang berteraskan agama, demokratik dan berkeadilan.
 
Di antara isu-isu semasa dalam konteks ini adalah seperti berikut:
 
[1] Sebahagian masyarakat Islam, khususnya Melayu di Malaysia masih melihat orang-orang India/Hindu sebagai tidak serasi dengan mereka kerana amalan-amalan keagaman Hinduism. Walau pun begitu, mereka [Melayu] pernah mengambil budaya-budaya Hindu seperti dalam hal-hal perkahwinan dan perbomoham. 

Orang-orang Cina juga sedemikian, kecuali orang-orang Cina yang menjadi `tuan rezeki' [taukeh-taukeh] kepada mereka [orang Melayu]. Sentimen itu menjadi berbeza pula terutama bila orang-orang sedemikian [taukeh-taukeh] itu pula meninggalkan ajaran-ajaran kelasik mereka [Konfusianism] dengan beralih kepada ajaran Kristian misalnya.
 
Dengan itu mereka [Melayu, Cina & India] kehilangan persahabatan sejati. Mereka disentimenkan oleh unsur-unsur perbezaan bangsa dan agama apatah lagi amalan agama dan budaya. Kepelbagaian mereka hanya dihormati kerana kepentingan politik malah untuk pelancungan semata-mata. 

Ia bukan penghormatan `geniune’ atau bernilai negarabangsa. Sebaliknya kesejatian bersahabat dengan penuh kebajikan ini terdapat dalam Islam, terutama dalam politik dan kenegaraan Islam. Rasulullah SAW menyebut dengan jelas betapa ` sesiapa yang menyakiti Zimmi, maka ia menyakiti aku’ [maksid Hadis] .

Untuk mencapai tahap ini, maka orang-orang bukan Islam haruslah meletakkan orang-orang Islam berkepimpinan kepada Islam. Dengan itu, tanggungjawab mereka [orang-orang Islam] memikul `zimmah’ [pertanggungjawaban] sepatutnya menjadi berinstitusi atau dilembagakan melalui kenegaraan atau perlembagaan. 

Jika kini mereka mencari pihak yang akan membela mereka dan mempertahankan hak mereka serta menghormati agama mereka, perkara ini ada pada PAS [rujuk perkara [3 ] di atas.
 
[2] Dari perspektif lain pula, Orang-orang India dan Cina tidak diendahkan oleh UMNO dari sudut falsafah hidup dan cita rasa tamadun mulia. Mereka bersahabat dalam kepolitikan sahaja. Itu pun dalam menghadapi parti pembangkang semasa pilihanraya. Nasib mereka tidak dibela bersama oleh UMNO. Ini terbukti dengan pertumbuhan parti berbaur keIndiaan [walau nampak terbuka kepada bangsa lain] akhir-akhir ini untuk menyaingi MIC. 

Orang-orang India kini melihat kelakuan-kelakuan `political masters' mereka dalam MIC yang tidak benar-benar beragama telah menjadikan mereka mangsa untuk kepentingan para `political masters' tersebut. Orang-orang Cina juga sedemikian, di mana mereka menyaksikan nilai-nilai agama [contohnya kesalahan berzina] sudah dikesampingkan dari ciri-ciri kepimpinan politik MCA.
 
Dalam konteks masyarakat India khususnya, keadaan semasa dan bukti-bukti 50 tahun sesudah kemerdekaan menunjukkan mereka tidak dapat bersaing secara sihat dan profesional dengan bangsa-bangsa lain melalui MIC. Tokoh-tokoh mereka mengamalkan amalan-amalan yang di kutuk oleh ajaran Hinduisn asal. Hal yang sama juga berlaku kepada orang-orang Cina. 

MCA tidak menghayati Konfucianism. Mereka menjadi sekular seperti UMNO yang meletakkan agama tidak menjadi rujukan politik. Agama hanya menjadi nilai tambah [added value] sahaja kepada nasionalism Melayu, yang diambil secara terpilih-pilih.
 
Di sinilah orang-orang India dan Cina mula merasakan ikon-ikon politik [seperti Tuan Guru Nik Aziz] yang benar-benar beragama sepatutnya mereka sanjungi. Bagaimana mereka boleh assosiasikan diri mereka dengan Tuan Guru itu?. 

Sudah tentu melalui DHPP. Maka menjadi tanggungjawab PAS pula mewujudkan ikon-ikon lain seperti Nik Aziz itu. Kemungkinan kepimpinan ulamak dalam PAS adalah sebagai jaminan atau jawapannya.
 
[3] Isu orang-orang Asli yang kini dikenali sebagai Orang asal [khususnya di semenanjung] adalah tidak terbela mengikut standard yang sepatutnya. Mereka dirujuk [diperguna] sebagai pengundi semasa pilihanraya sahaja. Malah mereka dikorbankan demi pembangunan tanpa konsep keutamaan [ fiq aulawiyyat]. 

Mereka tidak mempunyai parti politik khusus [tidak seperti di Sarawak]. Orang-orang asli di semenanjung yang jumlahnya lebih kurang 100,000 orang terumbang ambing tanda pergantungan politik. Maka PAS sepatutnya memberi peluang mereka berpolitik melalui Kelab Penyokongnya.
 
[4] Parti-parti politik yang berorientasi bangsa dan kaum dengan sendiri hanya bersentimen pada kepentingan kaum mereka. Malah parti-parti seperti MIC masih melihat India sebagai tanah air induk mereka [Konsep Mother India]. 

Begitu juga masyarakat China dengan konsep kerakyatan mereka. Dengan itu mereka akan terus kedinginan sifat patriotik kepada Malaysia, dan ini amat tidak adil kepada mereka yang miskin. 

Mereka yang miskin terpaksa bersetia untuk hidup di sini. Konsep `Samsara' dalam agama orang-orang India [Hinduism] yang sbenarnya merujuk kepada penebusan dosa itu, diguna pula oleh ahli-ahli politik oportunis mereka untuk menindas secara menafi atau memperlahankan hak kehidupan mendapat kehidupan dunia yanglebih baik.
 
PAS boleh mengemukakan pembelaan dalam hal ini di atas konsep pembelaan keadilan yang lebih demokratik Suasana demokratik dan berkeadilan ini sememangnya adalah sifat Islam. Kini PAS mempunyai rakan pula dalam bentuk parti politik yang berideologi dengan terma-terma sedemikian iaitu DAP & PKR. Dengan itu pilihan semakin meluas, di mana kini menjadi pilihan kepada orang-orang Cina dan India untuk meletakkan diri mereka dilayan secara demokrtik dan adil melalui PAS.
 
[5] Konsep kasta dalam Hinduism, yamg asalnya merujuk kepada pengkhususan kerja, masih menjadi amalan diskriminasi atau perbezaan darjah oleh sesetengah pemimpin India terutama dalam politik projek. 

Konsep ini dimanipulasikan oleh orang-oleh Aryan di zaman silam, tetapi tidak terkecuali kini oleh ahli-ahli politk yang berkepentingan diri. PAS amat menentang diskriminasi darjat, tetapi amat menghormati pengkhususan kerja. Ajaran ini jelas tanpa kompromi, malah pimpinan-pimpinan Islam terutama di zaman silam sangat mengahayati konsep ini.
 
Perkara-perkara seperti Hukum Darma [balasan baik dan buruk melalui perbuatan manusia] adalah ajaran Hindu, malah konsep asrama Dharma juga yang mengiktiraf progress darjah manusia adalah ajaran asal Hindu. Kemulian perkahwinan dalam Hinduism amat tinggi. Tetapi ia dicemari oleh pembaziran oleh sikaya-sikaya MIC. 

Parti MIC tidak dapat membetulkan hal ini seperti ajaran asal Hindu. Maka selayaknya PAS dirujuk oleh orang-orang Hindu untuk membetulkan hal ini seperti amalan ajaran asal Hinduism. PAS for all dari satu sudut ialah pembelaan dalam hal-hal ini. Orang-orang India dan Cina boleh memberi kepercayaan kepada PAS dalam hal ini.
 
[6] Orang-orang Cina mudah dii kaitkan dengna gensterism, judi dan penipuan , yang menjadi kata-kata gimmik dalam perniagaan dan sosial. Seperti juga mabuk, todi, ganas dan sebagainya digimikkan kepada kaum India. Pada hakikatnya orang-orang Cina dan India yang sedemikian, adalah mereka yang tidak menerima pendidikan falsafah-falsafah tinggi tamadun India dan Cina. 

Falsafah-falsafah dalam kitab-kitab Veda Hinduism dan Analect Konfusius ditenggelamkan oleh agenda kepentingan kaum, kebendaan dan politik sempit. Pendidikan yang bersifat kebaratan pula memangsakan Islam, Hinduism dan Konfusianism malah Kristian sendiri, apatah lagi bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan!.
 
Setengah-setengah dari sekolah-sekolah missionary Keristian lebih bersifat untuk menyerang agama lain, bukan membina nilai-nilai tinggi dalam agama itu sendiri.
 
Hal ini diheret oleh nafsu sarakah politik bangsa-bangsaan. Satu kajian oleh saya sendiri menunjukkan 70% respondant di Sarawak tidak mengetahui ajaran-ajaran mulia dalam Ten Commendments’. 

Apalagi bila matapelajaran-matapelajaran agama tidak bernilai komersial atau tidak menjadi kreteria penting dalam ciri-ciri atau merit profesionalism atau amalan-amalan rujukan atau penunjuk prestasi dalam perkhidmatan awam.
 
Islam amat menyanjung falsafah-falsafah yang tinggi terutama yang dikaitkan dengan agama. Inilah yang dimaksudkan dengan `dialog tamadun’. Tetapi dialog tamadun ini menjadi pasif kerana ia tidak memberi makna kepada politik perkauman. Jika ada usaha sedemikian pula, ia lebih tertumpu pada persaingan aspek akidah, bukan nilai-nilai tinggi. 

Universiti-universiti tidak ghairah kepada aspek ini, malah asyik menumpukan pendidikan berorientrasi komersial dan peluang kerja. Jika fenomena ini hendak diperbetulkan, maka politik sebagai kuasa penentu hal ini, mestilah politik yang benar-benar genuine atau mendokong agama. PAS dapat membuat tawaran yang meyakinkan dalam hal ini. Kelab penyokong boleh melaksanakan aspirasi penting, tidak politik murahan perkauman.

Bersambung .......

C.Dewan Himpunan Penyokong PAS Sebagai Alternatif Baru

Recent Posts ; Parlimen Kota Raja

Recent Post

Popular Posts